เฮอรอโดทัส

บิดาประวัติศาสตร์โลก 

ที่มา : https://th.wikipedia.org

ซือหม่าเชียน

บิดาประวัติศาสตร์โลกตะวันออก 

ที่มา : https://www.silpa-mag.com/history/article_60927

พระยาดำรงราชานุภาพ 

บิดาประวัติศาสตร์ไทย 

ที่มา : https://www.cuartculture.chula.ac.th/news/9607/